Mensenhandel

Wat is mensenhandel?

Mensenhandel is een verzamelbegrip voor het uitbuiten van mensen of als mensen onder dwang bepaalde dingen moeten doen en waar andere mensen van profiteren. Bij mensenhandel valt te denken aan loverboys, gedwongen prostitutie of gedwongen arbeid. Het wordt ook wel moderne slavernij genoemd. De uitbuiting kan vergezeld gaan van dwang, geweld, chantage of misleiding. Mensenhandel is een relatief nieuwe strafbaarstelling. Het staat zeer uitgebreid beschreven in de wet en het is niet eenvoudig om te lezen. De ontwikkeling van het menshandelartikel heeft een aantal complicaties gekend. Daarom is de tekst van het artikel in de loop der jaren herhaaldelijk aangepast. Dat heeft in de rechtspraak met regelmaat tot verwarring en/of fouten geleid. De Hoge Raad heeft de afgelopen jaren lagere rechters een aantal keren moeten terugfluiten, omdat die rechters het mensenhandelartikel niet juist hadden toegepast of uitgelegd.

De verdediging bij een verdenking van mensenhandel vereist een advocaat met een specifieke deskundigheid op dit gebied. Zowel Van Dijk als Van der Meer hebben die deskundigheid en ruime ervaring in mensenhandelzaken. Zo hebben zij onder andere de broers Saban en Hasan B. bijgestaan in de zaak met dossiernaam Sneep.

Wat is het verschil tussen mensenhandel en mensensmokkel?

De begrippen mensensmokkel (197a, b en c Sr) en mensenhandel (art. 273f Sr) worden in het spraakgebruik én in de pers vaak door elkaar gebruikt. Het zijn echter twee verschillende begrippen, neergelegd in afzonderlijke strafbepalingen. Het spraakgebruik, of liever gezegd: de spraakverwarring, is begrijpelijk. In de praktijk komt mensenhandel vaak in combinatie met mensensmokkel voor. Mensensmokkel is in beginsel niet gericht op uitbuiting. Het belang van de strafbaarstelling van mensensmokkel is erin gelegen dat op het grondgebied van een staat alleen mensen verblijven die daartoe gerechtigd zijn. Mensenhandel is wel gericht op uitbuiting, in zeer brede zin. Het heeft een grensoverschrijdend karakter, maar kan ook uitsluitend binnen Nederland plaatsvinden, door Nederlands en ten aanzien van Nederlanders.
Het Openbaar Ministerie gaat dan ook bij de vervolging regelmatig voor beide ankers liggen: mensenhandel en mensensmokkel worden als twee afzonderlijke feiten tenlastegelegd.

Wet

Mensenhandel is strafbaar gesteld in artikel 273f van het Wetboek van Strafrecht.

Welke (maximum) straf voor mensenhandel?

De hoofdstraf voor mensenhandel is ten hoogste twaalf jaren of een geldboete van de vijfde categorie. Een hogere strafbedreiging bestaat indien de gedragingen samen met één of meer andere personen (in vereniging) worden gepleegd of indien het slachtoffer beneden de achttien jaar is (lid 3). Ook zwaar lichamelijk letsel, levensgevaar voor een ander of de dood ten gevolge van de feiten vormen strafverzwarende omstandigheden (lid 4 en 5). In het geval van een veroordeling voor mensenhandel wordt voor de straf meegewogen de gedraging, de duur, de hoeveelheid/ de omvang en de mate van economische uitbuiting of geweld.

Waar rechtsbijstand?

Van Dijk Van der Meer Advocaten verleent door heel Nederland rechtsbijstand op politiebureaus en in rechtbanken en gerechtshoven. Wij procederen bij de rechtbanken in Alkmaar, Almelo, Amsterdam, Arnhem, Assen, Breda , Dordrecht, Den Haag, Groningen, Haarlem, ‘s-Hertogenbosch, Leeuwarden, Lelystad, Maastricht, Middelburg, Roermond, Rotterdam, Utrecht, Zutphen en Zwolle, de gerechtshoven in Amsterdam, Arnhem, Den Haag, ‘s-Hertogenbosch en Leeuwarden en de Hoge Raad der Nederlanden in Den Haag.

Wilt u meer inlichtingen over onze bijstand of wilt u direct bijstand in een lopende procedure? Neem contact met ons op.

Aangehouden of gedagvaard?

Wij zijn rechtstreeks bereikbaar via onze e-mailadressen en mobiele telefoonnummers zoals vermeld op onze contactpagina.

Direct een advocaat nodig?