Mensensmokkel

Wat is mensensmokkel?

Mensensmokkel is het illegale transport van mensen met als doel ze de grens over te smokkelen. Bij mensensmokkel kiest de migrant er zelf voor om gebruik te maken van een smokkelaar om de grens over te komen. De strafbepaling houdt kort gezegd in: het behulpzaam zijn bij illegale toegang of doorreis en/of verblijf in Nederland of een andere lidstaat van de Europese Unie.

Wat is het verschil tussen mensenhandel en mensensmokkel?

De begrippen mensensmokkel (197a, b en c Sr) en mensenhandel (art. 273f Sr) worden in het spraakgebruik én in de pers vaak door elkaar gebruikt. Het zijn echter twee verschillende begrippen, neergelegd in afzonderlijke strafbepalingen. Het spraakgebruik – of liever gezegd, de spraakverwarring – is begrijpelijk. In de praktijk komt mensenhandel geregeld in combinatie met mensensmokkel voor. Mensensmokkel is in beginsel niet gericht op uitbuiting. Het belang van de strafbaarstelling van mensensmokkel is erin gelegen dat op het grondgebied van een staat alleen mensen verblijven die daartoe gerechtigd zijn. Mensenhandel is wel gericht op uitbuiting, in zeer brede zin. Het heeft een grensoverschrijdend karakter, maar kan ook uitsluitend binnen Nederland plaatsvinden, door Nederlands en ten aanzien van Nederlanders.
Het Openbaar Ministerie gaat dan ook bij de vervolging regelmatig voor beide ankers liggen: mensenhandel en mensensmokkel worden als twee afzonderlijke feiten tenlastegelegd.

Wet

Mensensmokkel is strafbaar gesteld in artikel 197a, b en c van het Wetboek van Strafrecht. In art. 197b Sr is het in dienst nemen van illegale vreemdelingen strafbaar gesteld. Mensensmokkel en illegale arbeid gaat vaak samen. Mensensmokkel werd in 1993 strafbaar gesteld. Toen moest de overheid nog aantonen dat de smokkelaars financiële motieven hadden. Sinds 2005 is dat bestanddeel van “winstbejag” uit de wetgeving geschrapt.

Welke (maximum) straf voor mensensmokkel?

De hoofdstraf voor mensensmokkel is ten hoogste zes jaren of geldboete van de vijfde categorie. In het geval de smokkel zwaar lichamelijk letsel of de dood ten gevolge heeft is de maximumstraf ten hoogste 15 jaren of 18 jaren gevangenisstraf. De hoeveelheid gesmokkelden, of de verdachte eerder dit soort strafbare feiten heeft gepleegd en het winstbejag en of sprake is van medeplegen of georganiseerd verband zijn van invloed op de hoogte van de straf.

Waar rechtsbijstand?

Van Dijk Van der Meer Advocaten verleent door heel Nederland rechtsbijstand op politiebureaus en in rechtbanken en gerechtshoven. Wij procederen bij de rechtbanken in Alkmaar, Almelo, Amsterdam, Arnhem, Assen, Breda , Dordrecht, Den Haag, Groningen, Haarlem, ‘s-Hertogenbosch, Leeuwarden, Lelystad, Maastricht, Middelburg, Roermond, Rotterdam, Utrecht, Zutphen en Zwolle, de gerechtshoven in Amsterdam, Arnhem, Den Haag, ‘s-Hertogenbosch en Leeuwarden en de Hoge Raad der Nederlanden in Den Haag.

Wilt u meer inlichtingen over onze bijstand of wilt u direct bijstand in een lopende procedure? Neem contact met ons op.

Aangehouden of gedagvaard?

Wij zijn rechtstreeks bereikbaar via onze e-mailadressen en mobiele telefoonnummers zoals vermeld op onze contactpagina.

Direct een advocaat nodig?