Terrorisme

Wat is terrorisme?

Terrorisme is het met een terroristisch oogmerk plegen van een misdrijf. Dat wil zeggen met de bedoeling om de bevolking van een land vrees aan te jagen, dan wel een overheid of internationale organisatie te dwingen iets te doen, niet te doen of te dulden. Ook als het misdrijf wordt gepleegd om de economische, politieke of sociale structuren van een land of internationale organisatie ernstig te ontwrichten of te vernietigen is sprake van een terroristisch oogmerk. Jihadisme is op dit moment de belangrijkste bron van terrorisme. Maar er zijn meer vormen. Zo pakt de overheid ook terrorisme aan uit de hoek van links- en rechts-extremisten.

Wet

De kernbepalingen over terrorisme staan in de artikelen 83 en 83a van het Wetboek van Strafrecht en in de Wet Terroristische Misdrijven. In de wet zijn de werving voor de jihad en samenspanning met als doel een ernstig terroristisch misdrijf te plegen apart strafbaar gesteld. De rekrutering voor de jihad is strafbaar gesteld in artikel 205 van het Wetboek van Strafrecht. Verder is ook strafbaar gesteld: (1) de voorbereiding van terroristische misdrijven (terroristische misdrijven waarop artikel 96, tweede lid, Wetboek van Strafrecht van toepassing is, te weten de misdrijven omschreven in de artikelen 114b, 120b, 176b, 289a, 304b en 415b Wetboek van Strafrecht) en (2) het misdrijf deelneming aan een terroristische organisatie (artikel 140a Wetboek van Strafrecht).

Deelneming aan een organisatie die specifiek tot oogmerk heeft het plegen van terroristische misdrijven is afzonderlijk strafbaar gesteld in art. 140a lid 1 Sr. In art. 83 Sr is geregeld wat onder een terroristisch misdrijf moet worden verstaan, te weten een misdrijf begaan met  een terroristisch oogmerk. Wat onder een terroristisch oogmerk wordt verstaan, is omschreven in art. 83a Sr. Voor een veroordeling op grond van 140a Sr is niet voldoende dat sprake is van deelneming aan een organisatie die tot terroristisch oogmerk heeft het plegen van misdrijven (van welke aard dan ook). Het moet gaan om een organisatie die tot oogmerk heeft het plegen van terroristische misdrijven. Het oogmerk van de organisatie – een samenwerkingsverband in al dan niet wisselende samenstelling – moet derhalve zijn gericht op het plegen van (specifieke) misdrijven die zijn opgesomd in art. 83 Sr, mits begaan met het in art. 83a Sr omschreven terroristisch oogmerk (HR 8 januari 2019, ECLI:NL:HR:2019:12).

Welke (maximun) straf voor terrorisme?

Terrorisme kent geen standaard hoofdstraf. Het is in de meeste gevallen een strafverzwarend element bij een reeds bestaande strafbepaling. Zo worden de maximale gevangenisstraffen voor misdrijven zoals doodslag, zware mishandeling, kaping of ontvoering hoger als zij met een ‘terroristisch oogmerk’ worden gepleegd. Indien een feit is begaan met een terroristisch oogmerk, wordt de op het feit gestelde gevangenisstraf doorgaans met de helft verhoogd.

Op 24 januari 2019 is een wetsvoorstel ingediend om ook het zonder toestemming verblijven in een gebied dat onder controle staat van een terroristische organisatie strafbaar te stellen. Als hoofdstraf is opgenomen een gevangenisstraf van ten hoogste een jaar.

Waar rechtsbijstand?

Van Dijk Van der Meer Advocaten verleent door heel Nederland rechtsbijstand op politiebureaus en in rechtbanken en gerechtshoven. Wij procederen bij de rechtbanken in Alkmaar, Almelo, Amsterdam, Arnhem, Assen, Breda , Dordrecht, Den Haag, Groningen, Haarlem, ‘s-Hertogenbosch, Leeuwarden, Lelystad, Maastricht, Middelburg, Roermond, Rotterdam, Utrecht, Zutphen en Zwolle, de gerechtshoven in Amsterdam, Arnhem, Den Haag, ‘s-Hertogenbosch en Leeuwarden en de Hoge Raad der Nederlanden in Den Haag.

Wilt u meer inlichtingen over onze bijstand of wilt u direct bijstand in een lopende procedure? Neem contact met ons op.

Aangehouden of gedagvaard?

Wij zijn rechtstreeks bereikbaar via onze e-mailadressen en mobiele telefoonnummers zoals vermeld op onze contactpagina.

Direct een advocaat nodig?