13 november 2019 Case

PedoPride vangt bot bij CRvdM

#PedoPride vangt bot bij College voor de Rechten van de Mens

De Amsterdam Pride heeft niet gediscrimineerd vanwege haar weigering om de PedoPride en/of het Kinderbevrijdingsfront deel te laten nemen aan de Pride 2019.

Stichting Amsterdam Gay Pride (AGP), organisator en vergunninghouder van de Amsterdam Pride, wordt daarmee in het gelijk gesteld. AGP/Pride wordt bijgestaan door mr. Jan-Hein van Dijk

In de uitspraak van 12 november 2019 oordeelt het College voor de Rechten van de Mens in de kern (en onder verwijzing naar de wetsgeschiedenis) dat pedofielen geen bescherming genieten op grond van de Algemene wet gelijke behandeling (Awgb). Personen met een pedofiele geaardheid kunnen per definitie geen bescherming ontlenen aan het begrip “seksuele gerichtheid” in de Awgb, immers, indien zij in de vorm van (seksuele) gedragingen concrete uiting geven aan hun geaardheid dan maken zij zich schuldig aan een strafbaar feit (art. 244 en 145 Wetboek van strafrecht). Ook is geen verboden onderscheid gemaakt op grond van politieke gezindheid of levensovertuiging. Het College concludeert dat de klacht van verzoeker, spreekbuis van het zelfbenoemde Kinderbevrijdingsfront, niet wordt beschermd door de gelijkebehandelingswetgeving en dus niet onder de werking van de Awgb valt.

De volledige uitspraak met nr. 2019-116 is gepubliceerd op www.mensenrechten.nl.

Lees verder in het Parool

Relevant nieuws

Aangehouden of gedagvaard?

Wij zijn rechtstreeks bereikbaar via onze e-mailadressen en mobiele telefoonnummers zoals vermeld op onze contactpagina.

Direct een advocaat nodig?