20 december 2019 Nieuws

Nieuw proefschrift: Contempt of court

Op woensdag 18 december 2019 is mr. Marianne Lochs gepromoveerd aan de Universiteit Leiden op het onderwerp: Contempt of court. Wie in het Angelsaksische recht een rechter beledigt, wie een rechter respectloos bejegent of wie een rechterlijk bevel naast zich neerlegt, maakt zich schuldig aan contempt of court. Deze  overtreding kan leiden tot een boete of zelfs gevangenisstraf.

In haar proefschrift stelt onze oud kantoorgenoot Marianne Lochs de vraag of contempt of court ook in Nederland zou kunnen worden geïntroduceerd. Lochs is als advocaat verbonden aan Spong Advocaten. Zij studeerde rechten en criminologie (cum laude) in Leiden, waar ze nu ook is gepromoveerd. Haar promotoren zijn Tineke Cleiren en Jan Crijns, beiden hoogleraar straf- en strafprocesrecht.

Waar de taak van de strafrechter in bijna honderd jaar nauwelijks is gewijzigd, is de samenleving wel drastisch veranderd. Door onder meer de grote belangstelling voor strafzaken, toegenomen mondigheid van burgers en meer polarisatie in de rechtszaal, rijst de vraag of de rechter nog voldoende is toegerust om zijn taak naar behoren te vervullen. Daarbij wordt regelmatig gesuggereerd dat in Nederland behoefte bestaat aan het Angelsaksische instrument van contempt of court. In haar onderzoek wordt gedetailleerd in kaart gebracht wat contempt of court inhoudt, waarbij het rechtsstelsel van Engeland en Wales centraal staat. Vervolgens worden de in Nederland bestaande waarborgen voor een goede strafrechtspleging geïnventariseerd en besproken met het oog op de potentie daar van voor de taakvervulling van de rechter. Tezamen vormen die twee studies de basis voor een vergelijking van de bevindingen uit beide rechtsstelsels, waarbij wordt onderzocht welke betekenis contempt of court kan hebben voor de Nederlandse strafrechtspleging.

De volledige samenvatting leest u hier. Het boek is te bestellen in de boekhandel. Proefschriften van Leidse promovendi zijn na de promotie digitaal beschikbaar via het Leids Repositorium.

Relevant nieuws

Voorarrest geschorst vanwege Coronacrisis

De eerste Coronarechtspraak is een feit. Op 19 maart 2020 zijn twee verdachten door de Rechtbank in Alkmaar in vrijheid gesteld (mede) vanwege de Corona-uitbraak. De raadkamer van de rechtbank schorste de voorlopige hechtenis van de verdachten en gaf in een uitgebreide motivering het beoordelingskader van een verzoek tot schorsing van de voorlopige hechtenis met het oog op nieuwe aspecten die verband houden met de uitbraak van het Coronavirus. De rechtbank overweegt dat het Coronavirus de rechtspraak voor nieuwe vragen…

Maatregelen Coronavirus

Ons kantoor heeft maatregelen genomen om besmetting en verspreiding van het Coronavirus te voorkomen. Wij volgen daarbij de aanwijzingen van het RIVM en de overheid op. De Rechtspraak heeft besloten vanaf dinsdag 17 maart tot en met 6 april de rechtbanken, gerechtshoven en bijzondere colleges te sluiten. Urgente zittingen gaan wel door. Om welke zittingen dat gaat, leest u hier. Wij werken dus door. Zoals u van ons gewend bent zijn wij telefonisch en per e-mail gewoon bereikbaar.

Ontnemingsmaatregel Saban B. gehalveerd

Het Openbaar Ministerie had in eerste aanleg gevorderd dat B. ruim 3,3 miljoen euro aan de Staat moest betalen. Dit bedrag zou de opbrengst van door B. gepleegde mensenhandel zijn geweest. De Rechtbank te Almelo bracht dat bedrag terug naar iets meer dan 2 miljoen euro. B. was het niet eens met die uitspraak en ging in hoger beroep. Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft hem vervolgens de verplichting opgelegd tot betaling aan de Staat van een bedrag van € 1.452.000,=. B.…

Aangehouden of gedagvaard?

Wij zijn rechtstreeks bereikbaar via onze e-mailadressen en mobiele telefoonnummers zoals vermeld op onze contactpagina.

Direct een advocaat nodig?